Pārdošanas līgums

PĀRDOŠANAS LĪGUMS

IZMAIŅAS

Apstiprināti 28.01.2020.

Stājās spēkā ar 28.02.2020.

 

Vispārīgie noteikumi

Apstiprināti 28.01.2020.

1. DARBĪBAS JOMA

Pārdošanas līguma (turpmāk tekstā – Līgums) vispārīgie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka SIA “SLO Latvia” (turpmāk – SLO) kā pārdevēja un jebkura SLO klienta (turpmāk– Klients) kā pircēja pirkuma darījuma vispārīgos noteikumus un nosacījumus.
SLO un Klients (turpmāk kopā – Puses) papildu šiem Noteikumiem var vienoties par īpašiem sadarbības noteikumiem (turpmāk - Speciālie noteikumi), kas satur SLO piedāvātos un Klienta apstiprinātos specifiskos noteikumus.
Visi uz Noteikumu un/vai Speciālo noteikumu pamata izstrādātie dokumenti uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

SLO ir tiesīgs veikt grozījumus  Noteikumos vai papildināt tos, par to elektroniski paziņojot klientam uz Speciālajos noteikumos norādīto elektroniskā pasta adresi. Spēkā esošā Noteikumu versija ir pieejama SLO mājaslapā www.slo.lv un ir saistoša Pusēm bez parakstīšanas.

Aktuālā Noteikumu redakcija stājas spēkā sākot ar nākamo mēnesi pēc noteikumu publicēšanas SLO mājaslapā un paziņojuma par jauno redakciju nosūtītīšanas Klientam. Līdz Noteikumu spēkā stāšanās brīdim Pušu tiesiskās attiecības, kas izriet no Līguma, regulē iepriekšējā Noteikumu redakcija.

2. VIENOŠANĀS PAR SPECIĀLAJIEM NOTEIKUMIEM

2.1. Lai vienotos par specifisku papildu noteikumu piemērošanu, Klients nosūta pieprasījumu (turpmāk– Pieprasījums) uz SLO elektronisko adresi: info@slo.lv, Speciālo noteikumu sagatavošanai un noslēgšanai. Pēc Pieprasījuma saņemšanas, SLO var pieprasīt no Klienta nepieciešamo informāciju Speciālo noteikumu sagatavošanai.
2.2. Pēc Klienta Pieprasījuma un sniegtās informācijas, SLO sagatavo Speciālo noteikumu piedāvājumu uz konkrētu laika posmu vai konkrētam Klienta pasūtījumam.
2.3. Speciālo noteikumu sagatavošanas gadījumā Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pušu paraksttiesīgās personas ir parakstījušas Speciālos noteikumus. Pēc Līguma stāšanās spēkā Klients veic pasūtījumu(s), atbilstoši Noteikumos aprakstītajai kārtībai.
Ja Puses nenoslēdz vienošanos par Speciālajiem noteikumiem, Pušu attiecības regulē tikai šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas normatīvie akti.

3. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

3.1. Klients pasūta preces, iesniedzot SLO rakstveida pasūtījumu (turpmāk – Pasūtījums), norādot tajā preces, to daudzumu, piegādes vietu (ja netiek noradīts, piegāde SLO centrālaja noliktavā Malēju ielā 1a, Rīgā).
3.2. Ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc Pasūtījuma saņemšanas, SLO apstiprina tā reģistrāciju vai noraida Pasūtījumu, ja Pasūtījuma izpilde nav iespējama, nenorādot iemeslu.
3.3. Ja uz Pasūtījumu, ņemot vērā tā saturu un apjomus, SLO var piedāvāt Klientam izdevīgākas cenas, nākamajā darba dienā pēc Pasūtījuma reģistrēšanas vai vienojoties par citu termiņu, Klientam tiek nosūtīts atbilstošs SLO komercpiedāvājums (turpmāk – Komercpiedāvājums). Ja Komercpiedāvājumā nav noteikts citādi, tad tas ir spēkā 30 kalendārās dienas no tā nosūtīšanas dienas. Šādā gadījumā Pasūtījums tiek uzskatīts par noformētu dienā, kad Klients ir apstiprinājis Komercpiedāvājumu.
3.4. Ja Pasūtījuma ietvaros nav iespējams sagatavot Komercpiedāvājumu, Pasūtījumu noformē, piemērojot SLO mājaslapā pieejamajos katalogos norādītās cenas.
3.5. Pasūtījuma izpilde SLO ir saistoša no dienas, kad Pasūtījums ir reģistrēts un/vai ir saņemts Komercpiedāvājuma apstiprinājums.
3.6. Ja apstiprināts Pasūtījums tehniski nav atrisināms un izpildāms, SLO nekavējoties par to informē Klientu. Šāds Pasūtījums nav saistošs SLO un Klientam nav tiesību prasīt tā izpildi.
3.7. Pēc Pasūtījuma veikšanas Klientam nav tiesību atteikties no preču iegādes, ja vien netiek panākta Pušu abpusēja vienošanās par Pasūtījuma anulēšanu.
3.8. Ja Pasūtījumā ir preces, kas nav SLO noliktavā, SLO, apstiprinot pasūtījumu, ir tiesīgs noteikt citu šādu preču piegādes gala termiņu, kā arī noteikt Klientam pienākumu veikt pilnīgu vai daļēju šāda Pasūtījuma priekšapmaksu.
3.9. Ja Klients 1) atsauc Noteikumu 3.5. punkta kārtībā apstiprinātu Pasūtījumu pēc tā reģistrēšanas vai 2) 3 kalendāro nedēļu laikā pēc SLO paziņojuma par preču pienākšanu SLO noliktavā preces neizņem, SLO neatgriež Klienta samaksāto priekšapmaksu. Gadījumā, ja Klients nav veicis priekšapmaksu, šajā punktā noteiktajos gadījumos SLO ir tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību 20% apmēra no Pasūtījuma summas, pie kam tiek uzskatīts, ka minētie zaudējumi ir radušies un SLO tiek atbrīvots no pienākuma pierādīt zaudējumu esamību un to aprēķinu.

4. KONFIDENCIALITĀTE

4.1. Šī Līguma, tostarp Vispārējo un Speciālo noteikumu, izpratnē konfidenciāla un trešajām pusēm neatklājam informācija ir: jebkura konfidenciāla rakstura informācija un dati, kas pieejami Klientam (ieskaitot  Klienta pasūtījumu vai SLO Komercpiedāvājuma saturu), un jebkāda cita informācija, kas apzīmēta kā konfidenciāla.
4.2. Par konfidencialitātes noteikumu neievērošanu vai nepienācīgu ievērošanu, Klients maksā SLO līgumsodu 2000 (divi tūkstoši) eiro apmērā, kā arī atlīdzina pārkāpuma rezultātā radušos tiešos zaudējumus 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pamatota paziņojuma par konfidencialitātes pārkāpumu saņemšanas brīža. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.
4.3. Konfidencialitātes noteikumiem ir spēkā šī līguma darbības laikā un gadu pēc tā izbeigšanas, neatkarīgi no iemesla.

5. PREČU CENAS

5.1. SLO piedāvāto preču cenas ir noteiktas katalogos, kas pieejami  SLO mājaslapā  www.slo.lv.
5.2. Ņemot vērā preču saturu un apjomus/daudzumus Klienta pasūtījumā, SLO ir tiesīgs izteikt Komercpiedāvājumu ar cenām, kas atšķiras no katalogā norādītajām. Taču šādas SLO Komercpiedāvājumā minētās cenas attiecas tikai un vienīgi uz tajā norādītajām precēm (specifikācijām un daudzumiem) un ir spēkā tikai gadījumā, ja Klients to akceptējis SLO norādītajā termiņā.
5.3. Ja SLO neizsniedz speciālu Komercpiedāvājumu, tad tiek piemērotas katalogos norādītās cenas, kuras ir spēkā uz Klienta Pasūtījuma iesniegšanas dienu.
5.4. SLO ir tiesības jebkurā laikā veikt cenu izmaiņas katalogos, kā arī jebkādas citas izmaiņas katalogos saistībā ar informāciju par precēm. Izmaiņas neattiecas uz jau apstiprinātiem Pasūtījumiem.

6. PIEGĀDES NOTEIKUMI

6.1. Ja apstiprinātā Pasūtījuma noteikumos nav noteikts citādi, Pasūtījuma piegāde notiek saskaņā ar SLO izstrādātajiem maršrutiem (pieejami SLO mājaslapā) un piegādes laika uzskaite sākas saskaņā ar šo Noteikumu 3.5.punktā noteikto.
6.2. Pasūtījumi, kuru summa pārsniedz EUR 200 (divi simti eiro) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), Latvijas Republikas teritorijā piegādā bez maksas. Par piegādes cenu Pasūtījumiem, kuru summa ir mazāka par minēto, Puses vienojas atsevišķi, ņemot vērā paredzamo piegādes vietu, laiku un Pasūtījuma saturu.
6.3. Ja Puses ir vienojušās, ka Klients pasūtītās preces saņems SLO noliktavā, Klients tās izņem SLO noliktavā Pasūtījumā noteiktajā termiņā, vai, ja tas nav noteikts, 3 (trīs) nedēļu laikā no SLO paziņojuma par preču pienākšanu SLO noliktavā.
6.3.1. Ja noteiktais Pasūtījuma saņemšanas termiņš netiek ievērots, SLO ir tiesīgs par katru šāda termiņa kavēšanas dienu piemērot maksu par Pasūtījuma uzglabāšanu noliktavā – EUR 0,25 (divdesmit piece eiro centi) par katru noliktavā aizņemto kvadrātmetru.
6.3.2. Ja Klients kavē Pasūtījuma izņemšanu vismaz 3 (trīs) nedēļas, papildu 3.9. punktā notektajam SLO ir tiesības piemērot līgumsodu 20% apmērā no Pasūtījuma summas un rīkoties ar Pasūtījumu pēc saviem ieskatiem, tostarp par brīvu cenu atsavināt Pasūtījumu vai preces trešajām personām un pieprasīt no Klienta starpību starp Pasūtījumā noteikto pirkuma maksu un atsavināšanas rezultātā iegūto.
6.4. SLO var vienpusēji apturēt jebkura Pasūtījuma piegādi, ja Klients nav pilnībā apmaksājis Speciālajos noteikumos saskaņoto priekšapmaksas summu vai, ja Klients kavē SLO piestādīto rēķinu apmaksu, vai ir pārsniegts Speciālajos noteikumos Klientam piešķirtais kredīta limits, vai arī Pasūtījuma piegādes rezultātā tas var tikt pārsniegts. SLO ir tiesības vienpusēji ieskaitīt jebkurus Klienta maksājumus vispirms esošo neapmaksāto summu segšanai un tikai tad attiecīgā Pasūtījuma apmaksai.
6.5. Puses par piegādes termiņu vienojas atsevišķi nestandarta Pasūtījumu izpildes gadījumā, kur piegādājamās kravas garums pārsniedz 6 m, vai smagu kravu piegādes gadījumā, kad ir nepieciešama īpaša izkraušanas iekārta, vai garu kabeļu mērīšanas gadījumā.
6.6. Gadījumos, kad Pasūtījuma izpildei preču iekraušanai vai izkraušanai ir nepieciešams īpašs aprīkojums, šādas izmaksas tiek pierēķinātas Pasūtījuma cenai.
6.7. Pusēm nekavējoties jāpaziņo otrai Pusei par iespēju, ka preču piegāde/izņemšana var kavēties, kā arī jāinformē par aizkavēšanās iemesliem un iespējamo jauno piegādes/izņemšanas datumu.
6.8. Plānotās piegādes kavēšanās, ja par to paziņots Klientam, nedod tiesības Klientam izvirzīt prasības SLO un/vai atcelt Pasūtījumu.
6.9. Ja Puses nevienojas par piegādes noteikumiem, piegāde tiek veikta SLO norādītā noliktavā.

 

7. PRECES PIEŅEMŠANA UN PĀRBAUDE

7.1. Piegādāto preču nodošana un pieņemšana tiek noformēta ar abpusēju preču pavadzīmes parakstīšanu.
7.2. Klients Pasūtījumā norāda personu, kas Klienta norādītajā piegādes adresē vai SLO noliktavā ir tiesīga pieņemt preces un parakstīt dokumentus par preču saņemšanu. Ja Pasūtījumā netiek norādīta konkrēta persona, kas tiesīga pieņemt preces, SLO ir tiesīgs nodot preces jebkuram Klienta pārstāvim, neprasot uzrādīt īpašu pilnvarojumu.
7.3. Saņemot preci, Klienta pārstāvis nekavējoties rūpīgi pārbauda, vai preces, to daudzums, komplektācija un marķējums atbilst preču pavadzīmei, un vai precēm (iepakojumiem) nav vizuālu bojājumu.
7.4. Parakstot preču pavadzīmi, Klients apstiprina preču atbilstību Noteikumu 7.3.punktā noteiktajam, un turpmāk neizvirza jebkādas pretenzijas par apstiprināto.
7.5. Preču neatbilstības (kvalitātes prasībām un/vai tehniskajai specifikācijai) gadījumā Klientam ir tiesības atgriezt vai samainīt preci, ievērojot šo Noteikumu 8. sadaļā noteikto kārtību.
7.6. Parakstot preču pavadzīmi, viss risks par preces bojājumu, zaudējumu vai bojāeju un atbildība par preču glabāšanu pāriet Klientam.
7.7. Ja Klients preci iegādājas ar mērķi to tālāk realizēt Patērētāju tiesību aizsardzības likuma subjektiem, Klients pilnībā atbildīb pret patērētājiem saistībā ar jebkuriem to prasījumiem par preču neatbilstību.

 

8. PREČU ATGRIEŠANA

8.1. Pusēm savstarpēji vienojoties, Klients var atgriezt SLO preces par iepriekš atrunātu atgriešanas vērtību, par kuru šajā gadījumā samazinās Klienta maksāšanas saistības pret SLO. Preču atgriešana ir iespējama tikai saskaņojot to ar SLO pārdošanas menedžeri; pretējā gadījumā Klienta maksāšanas saistības nesamazinās.
8.2. SLO var pieņemt Klienta atgriezto preci par samazinātu vērtību, ņemot vērā SLO radušās izmaksas saistībā ar transportēšanu un citiem pasākumiem, kas veikti attiecībā uz konkrēto preci, vienpusēji nosakot cenas samazinājumu, bet ne vairāk par 20% no sākotnējās vērtības.
8.3. Par atgriešanas transporta izmaksām ir atbildīga tā Puse, kas atgriež preci. Piegādei jāpievieno atgriešanas pavadzīme, kurā jāuzrāda šāda informācija: (i) personas, ar kuru saskaņota atgriešana, vārds; (ii) atgriešanas iemesls; (iii) pareizs preces nosaukums un daudzums; (iv) SLO pavadzīmes vai rēķina numurs; (v) Pasūtījuma numurs.
8.4. Atgriešanai tiek pieņemtas tikai tās preces, kuras ir derīgas tālākai pārdošanai un ir ražotāju oriģinālajos iepakojumos. Tālākpārdošanas iespēju novērtē SLO speciālists.

 

9. PASŪTĪJUMU APMAKSA

9.1. Klients maksā SLO par Pasūtītajumu saskaņā ar SLO izrakstīto rēķinu vai preču pavadzīmi, atbilstoši Speciālajos noteikumos vai Pasūtījumā norādītajiem apmaksas noteikumiem un termiņiem.
9.2. SLO ir tiesīgs pieprasīt no Klienta pilnīgu vai daļēju  priekšapmaksu par precēm pirms Pasūtījuma izpildes uzsākšanas vai pirms preču nodošanas Klientam.
9.3. Pasūtījums ir uzskatāms par apmaksātu dienā, kad maksājums ir ieskaitīts SLO bankas norēķinu kontā vai kad tiek veikts skaidras naudas norēķins.
9.4. Ja Klients neapmaksā rēķinu noteiktajā laikā, SLO ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no Klienta nokavējuma procentus 0,2% no kavētās summas par katru kavējuma dienu. Klienta maksājumi tādā gadījumā vispirms tiek ieskaitīts procentu samaksai, bet pēc tam pamatparāda dzēšanai.
9.5. Maksājumu nokavējuma gadījumā SLO ir tiesīgs nodot lietu par ārpustiesas parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem. Klients šādā gadījumā atlīdzina SLO ar šādu pakalpojumu saņemšanu saistītos izdevumus.

10. ĪPAŠUMTIESĪBAS

10.1. SLO īpašumtiesības uz precēm saglabājas līdz Klienta maksājuma saistību pilnīgai izpildei. Līdz preču apmaksai Klients nav tiesīgs tās atsavināt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām. Klients uzņemas visus riskus un atbildību, kas saistīti ar preču glabāšanu, valdījumu, uzraudzību un/vai lietošanu no preču piegādes brīža, saskaņā ar piemērojamiem Incoterms noteikumiem, un no minētās dienas uzņemas visu atbildību par preču radītajiem zaudējumiem. Maksājumu saistību kavējuma gadījumā, SLO ir tiesīgs nekavējoties atprasīt Klientam SLO īpašumā esošās preces un Klients nodrošina, ka SLO ir iespēja tās saņemt arī Klienta īpašumā vai valdījumā esošās vietās, kā arī no jebkurām trešajām personām.
10.2. Klients veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu SLO īpašumtiesības. Klients apņemas informēt arī trešās personas par SLO īpašumtiesību saglabāšanu. Klients nedrīkst rīkoties, tostarp ieķīlāt preces, kuras pieder SLO, bez SLO rakstiskas piekrišanas.
10.3.SLO var aizliegt Klientam uzstādīt vai atsavināt preces, kuras ir SLO īpašums. Ja preces tiek apstrādātas, iestrādātas vai iebūvētas citās iekārtās vai objektos, SLO pieder ķīlas tiesības uz šīm iekārtām vai objektiem līdz brīdim, kad par precēm ir pilnībā samaksāts.
10.4. Par Klienta pieļautiem īpašumtiesību pārkāpumiem, SLO ir tiesīgs Klientam pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kā arī līgumsodu 20% apmērā no Pasūtījuma un/vai apturēt citu pasūtījumu izpildi.

11. GARANTIJA

11.1. Ja tiek konstatēta preču neatbilstība kvalitātes prasībām un/vai tehniskajai specifikācijai, Klients nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no Pasūtījuma nodošanas brīža, nosūta SLO rakstveida paziņojumu, norādot Pasūtījumā ietverto preču neatbilstību vai defektu, Pasūtījuma numuru un preču pavadzīmes numuru, pievienojot tam neatbilstošās  /defektīvās preces.
11.2. SLO izskata Klienta paziņojumu iespējami īsā laika posmā un informē Klientu par paziņojuma pamatotību. Ja paziņojums ir pamatots, SLO informē par neatbilstošās preces nomaiņu vai preču vērtības atlīdzināšanu.
11.3. Preces, kuru defekti ir radušies pēc to nodošanas Klientam, it īpaši, ja trūkumus nevarēja nepamanīt preču nodošanas Klientam brīdī, netiek apmainītas un SLO neatlīdzina to vērtību.
11.4. Visos gadījumos SLO atbildība par preču defektiem, trūkumiem un neatbilstību specifikācijai ir aprobežota ar attiecīgo defektīvo un/vai neatbilstošo preču vērtību vai preču apmaiņu, un SLO nav atbildīga Klientam vai trešajām personām par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem uz iepriekš minētā pamata.
11.5. SLO piegādātajām precēm ir spēkā ražotāja kvalitātes garantija preču ražotāja dotajā apmērā un termiņā. Garantijas termiņa beigas skaita no dienas, kad preces nodotas Klientam, taču garantija ir spēkā tikai pie nosacījuma, ka Klients ir izpildījis visas savas maksāšanas saistības pret SLO.
11.6. Katrai no precēm ir piemērojami tās ražotāja noteiktie garantijas noteikumi (atrodami preces ražotāju mājas lapās vai tos var saņemt pēc atsevišķa pieprasījuma).
11.7. Klientam laicīgi jāiepazīstas ar ražotāja garantijas nosacījumiem. Pirms Pasūtījuma veikšanas. Veicot Pasūtījumu, Klients akceptē ražotāja garantijas noteikumus. SLO nav atbildīgs par ražotāja garantijas noteikumu izpildi. Garantija ir spēkā tikai tad, ja ir ievēroti preču garantijas noteikumi, it īpaši attiecībā uz preču lietošanu un uzstādīšanu.

12. NEPĀRVARAMA VARA

12.1.    Puses neatbild par Līguma noteikumu neievērošanu vai nepienācīgu izpildi, ja tā notikusi tādu no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus attiecīgā Puse nebija spējīga paredzēt un kontrolēt ar saprātīgiem līdzekļiem un kas padara saistību izpildi par neiespējamu (Nepārvaramas varas apstākļi).
12.2.    Puse, kas nokļuvusi Nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc apstākļu iestāšanās, rakstveidā informē par to otru Pusi.
12.3.    Pēc paziņojuma saņemšanas Puses vienojas par turpmāko rīcību attiecībā uz šiem apstākļiem. Ja puses nespēj vienoties par turpmāko rīcību un/vai, ja Nepārvaramas varas apstākļi turpina pastāvēt ilgāk par 90 (deviņdesmit) dienām, Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to otrai Pusei 3 (trīs) dienas iepriekš.

13. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

13.1. Puses neatbild par netiešajiem zaudējumiem, piemēram: negūtajiem ienākumiem vai plānoto ietaupījumu.

 

14.LĪGUMA IZBEIGŠANA

13.1. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu:
- otras Puses likvidācijas, sanācijas, maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanas vai pasludināšanas gadījumā, kā arī tad,
- ja otra Puse būtiski pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem un 10 dienu laikā pēc rakstveida pretenzijas nosūtīšanas nav novērsusi pārkāpumu, kā arī
- vienpusēji paziņojot par  Līguma izbeigšanu 30 dienas iepriekš.

14. CITI NOTEIKUMI

14.1. Jebkurš ar Līgumu saistīts dokuments, tostarp pretenzija, paziņojums jāizteic rakstveidā, papīra vai elektroniskā formā, nosūtot uz otras Puses Speciālajos noteikumos norādīto kontaktadresi.
14.2. Strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi, kas izriet no Līguma (Noteikumiem un vai Speciālajiem noteikumiem), tiks risināti pēc prasītāja Puses izvēles Latvijas Republikas tiesā vai Baltijas Starptautiskā Šķīrējtiesā (Ģertrūdes iela 7, Rīga, LV-1010) saskaņā ar minētās šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša klātbūtnē latviešu valodā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.
14.3. Ja mainās nosaukums, juridiskā adrese, norēķinu informācija, e-pasts un citas Līguma izpildei nepieciešamās ziņas, Puses rakstveidā informē uz Līgumā norādītajām kontaktu adresēm viena otru iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms izmaiņu iestāšanās (ja iespējams). Puse, kas neizpilda šo pienākumu, ir atbildīga par zaudējumiem, kas tai vai otrai Pusei var rasties šajā sakarā.
14.4. Ja Līgumā nav noteikts citādi, Līguma pielikumus, grozījumus un papildinājumus taisa rakstveidā, papīra formā vai elektroniski, tos paraksta Pušu pilnvaroti pārstāvji, un pēc tam tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
14.5. Noteikumi sagatavoti latviešu un angļu valodās, no kurām, pretrunu gadījumā, priekšroka dodama latviešu valodai. Ja kāds no šiem Noteikumiem ir pretrunā ar Speciālajiem noteikumiem, tad noteicošie būs Speciālie noteikumi.

 


Vispārīgie noteikumi

SPĒKĀ LĪDZ 27.02.2020. PLKST. 00:00


Apstiprināti: 16.11.2015.


1. NOTEIKUMU DARBĪBAS JOMA
Pārdošanas līguma (turpmāk tekstā –  Līgums) vispārīgie noteikumi (turpmāk tekstā –  Noteikumi) nosaka SIA “SLO Latvia” (turpmāk tekstā –  SLO) kā pārdevēja un jebkura SLO klienta (turpmāk tekstā –  Klients) kā pircēja pirkuma darījuma vispārīgos nosacījumus.
SLO un Klients (turpmāk tekstā kopā saukti –  Puses) papildus šiem Noteikumiem var vienoties par īpašiem sadarbības noteikumiem (turpmāk tekstā -  Speciālie noteikumi), kas satur SLO piedāvātos un Klienta apstiprinātos specifiskos noteikumus.
Visi uz Noteikumu un/vai Speciālo noteikumu pamata izstrādātie dokumenti uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
SLO Noteikumos ir tiesīgs veikt grozījumus vai papildināt tos, par to elektroniski paziņojot klientam uz Speciālajos noteikumos norādīto kontaktadresi. Spēkā esošā Noteikumu versija ir pieejama SLO mājas lapā www.slo.lv un ir piemērojama bez atsevišķas Pušu rakstiskas saskaņošanas.


2. LĪGUMA NOSLĒGŠANA
2.1. Lai vienotos par specifisku papildus noteikumu piemērošanu, Klients nosūta pieprasījumu (turpmāk tekstā –  Pieprasījums) SLO uz adresi: info@slo.lv, Speciālo noteikumu sagatavošanai un noslēgšanai. Pēc Pieprasījuma saņemšanas, SLO var pieprasīt no Klienta nepieciešamo informāciju Speciālo noteikumu sagatavošanai.
2.2. Pēc Klienta Pieprasījuma un sniegtās informācijas, SLO sagatavo Speciālo noteikumu piedāvājumu uz konkrētu laika posmu vai konkrētam Klienta pasūtījumam.
2.3. Speciālo noteikumu sastādīšanas gadījumā Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pušu paraksttiesīgās personas ir parakstījušas Speciālos noteikumus. Pēc Līguma stāšanās spēkā Klients veic pasūtījumu(s), atbilstoši Noteikumos aprakstītajai kārtībai.
Ja Pušu starpā netiek noslēgti Speciālie noteikumi, Pušu attiecības regulē tikai šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas normatīvie akti.


3. PASŪTĪJUMA VEIKŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Klients veic preču pasūtīšanu, iesniedzot SLO rakstveida pasūtījumu (turpmāk tekstā –  Pasūtījums), norādot tajā preces, to daudzumu, piegādes vietu (ja netiek noradīts, piegāde notiek SLO noliktava).
3.2. Ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc Pasūtījuma saņemšanas, SLO apstiprina tā reģistrāciju vai noraida Pasūtījumu, ja Pasūtījuma izpilde nav iespējama.
3.3. Ja uz Pasūtījumu, ņemot vērā tā saturu un apjomus, SLO var piedāvāt Klientam izdevīgākas cenas, nākamajā darba dienā pēc Pasūtījuma reģistrēšanas vai vienojoties par citu termiņu, Klientam tiek nosūtīts atbilstošs SLO komercpiedāvājums (turpmāk tekstā –  Komercpiedāvājums). Ja Komercpiedāvājumā nav noteikts citādi, tad tas ir spēkā 30 kalendāras dienas. Šādā gadījumā Pasūtījums tiek uzskatīts par noformētu dienā, kad Klients ir apstiprinājis Komercpiedāvājumu.
3.4. Ja uz Pasūtījumu nav iespējams sagatavot Komercpiedāvājumu, Pasūtījums tiek noformēts, piemērojot katalogos norādītās cenas.
3.5. Pasūtījuma izpilde SLO ir saistoša no dienas, kad Pasūtījums ir reģistrēts un/vai ir saņemts Komercpiedāvājuma apstiprinājums.
3.6. Ja apstiprināts Pasūtījums tehniski nav atrisināms un izpildāms, SLO nekavējoties par to informē Klientu. Šāds Pasūtījums nav saistošs SLO.
3.7. Pēc Pasūtījuma veikšanas Klientam nav tiesības atteikties no preču iegādes, ja vien netiek panākta Pušu abpusēja vienošanās par Pasūtījuma anulēšanu.
3.8. Ja Pasūtījumā ir preces, kas nav SLO noliktavā, SLO, apstiprinot pasūtījumu, ir tiesīgs noteikt citu šādu preču piegādes gala termiņu, kā arī noteikt Klientam pienākumu veikt pilnīga vai daļēju šāda Pasūtījuma priekšapmaksu.
3.9. Ja Klients atsauc Noteikumu 3.5.punkta kārtībā apstiprinātu Pasūtījumu pēc tā reģistrēšanas vai 3 kalendāro nedēļu laikā pēc SLO paziņojuma par preču pienākšanas SLO noliktavā, neizņem tās, Klients zaudē tiesības uz samaksāto priekšapmaksu un SLO patur to kā zaudējumu atlīdzību. Gadījumā, ja Klients nav veicis priekšapmaksu, SLO ir tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību 20% apmēra no Pasūtījuma summas, pie kam tiek uzskatīts, ka minētie zaudējumi ir radušies un SLO tiek atbrīvots no pienākuma pierādīt zaudējumu esamību un to aprēķinu.
Puses apņemas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju un datus (tostarp, Klienta pasūtījuma vai SLO Komercpiedāvājuma saturu) trešajām personām. Puses augstākminēto informāciju var izmantot tikai mērķiem, kuri paredzēti šajos Noteikumos.


4. CENAS
4.1. SLO piedāvāto preču cenas tiek noteiktas katalogos, kas pieejami www.slo.lv.
4.2. Ņemot vērā Klienta saturu un preču apjomus/daudzumus, SLO ir tiesīgs izteikt Komercpiedāvājumu ar cenām, kas atšķiras no katalogā norādītajām. Taču šādas SLO Komercpiedāvājumā minētās cenas attiecas tikai un vienīgi uz tajā norādītajām precēm (specifikācijām un daudzumiem) un ir spēkā tikai gadījumā, ja Klients to akceptējis SLO norādītajā termiņā.
4.3. Ja SLO neizsniedz speciālu Komercpiedāvājumu, tad tiek piemērotas katalogos norādītās cenas, kuras ir spēkā uz Klienta Pasūtījuma iesniegšanas dienu.
SLO patur tiesības jebkurā laikā veikt cenu izmaiņas katalogos, kā arī jebkādas citas izmaiņas katalogos saistībā ar informāciju par precēm. Izmaiņas neattiecas uz jau apstiprinātiem Pasūtījumiem.


5. PIEGĀDES NOTEIKUMI
5.1. Ja apstiprinātā Pasūtījuma noteikumos nav noteikts citādi, Pasūtījuma piegāde notiek saskaņā ar SLO izstrādātajiem maršrutiem (pieejami SLO mājas lapā) un piegādes laika uzskaite sākas saskaņā ar šo Noteikumu 3.5.punktā noteikto.
5.2. Pasūtījumi, kuru summa pārsniedz EUR 200 (divi simti) bez pievienotās vērtības nodokļa, Latvijas Republikas teritorijā tiek piegādāti bez maksas. Par piegādes cenu Pasūtījumiem, kuru summa ir mazāka par minēto, Puses vienojas atsevišķi.
5.3. Ja Puses ir vienojušās, ka Klients pasūtītās preces saņems SLO noliktavā, Klientam ir pienākums tās izņemt SLO noliktavā Pasūtījumā noteiktajā termiņā, vai, ja tas nav noteikts, tad 3 (trīs) nedēļu laikā no SLO paziņojuma par preču pienākšanu SLO noliktavā.
5.3.1. Ja noteiktais Pasūtījuma saņemšanas termiņš netiek ievērots, SLO ir tiesīgs par katru šāda termiņa kavēšanas dienu piemērot maksu par Pasūtījuma uzglabāšanu noliktavā – EUR 0,25 (divdesmit piece eiro centi) par katru noliktavā aizņemto m2.
5.3.2. Ja Klients kavē Pasūtījuma izņemšanu, SLO ir tiesības piemērot līgumsodu 20% apmērā no Pasūtījuma summas un rīkoties ar Pasūtījumu pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā par brīvu cenu atsavināt Pasūtījumu vai preces trešajām personām un pieprasīt no Klienta starpību starp Pasūtījumā noteikto preču pirkuma maksu un atsavināšanas rezultātā iegūto.
5.4. SLO patur tiesības apturēt Pasūtījuma piegādi, ja Klients nav pilnībā apmaksājis Speciālajos noteikumos saskaņoto priekšapmaksas summu vai, ja Klients kavē SLO piestādīto rēķinu apmaksu, vai ir pārsniegts Speciālajos noteikumos Klientam piešķirtais kredīta limits, vai arī Pasūtījuma piegādes rezultātā tas var tikt pārsniegts.
5.5. Nestandarta Pasūtījumu izpildes gadījumā, kur piegādājamās kravas garums pārsniedz 6 m, vai smagu kravu piegādes gadījumā, kad ir nepieciešama īpaša izkraušanas iekārta, vai garu kabeļu mērīšanas gadījumā, Puses par piegādes termiņu vienojas atsevišķi.
5.6. Gadījumos, kad Pasūtījuma izpildei preču iekraušanai vai izkraušanai ir nepieciešams īpašs aprīkojums, šādas izmaksas tiek pierēķinātas Pasūtījuma cenai.
5.7. Pusēm ir nekavējoties jāpaziņo otrai Pusei par iespēju, ka preču piegāde/izņemšana var kavēties, kā arī jāinformē par aizkavēšanās iemesliem un iespējamo jauno piegādes/izņemšanas datumu.
Plānotās piegādes kavēšanās, ja par to paziņots Klientam, nedod tiesības Klientam izvirzīt prasības SLO un/vai atcelt Pasūtījumu.


6. PRECES PIEŅEMŠANA UN PĀRBAUDE
6.1. Piegādāto preču nodošana un pieņemšana tiek noformēta ar abpusēju preču pavadzīmes parakstīšanu.
6.2. Klients Pasūtījumā norāda personu, kas Klienta norādītajā piegādes adresē vai SLO noliktavā ir tiesīga pieņemt preces un parakstīt dokumentus par preču saņemšanu. Ja Pasūtījumā netiek norādīta konkrēta persona, kas tiesīga pieņemt preces, SLO ir tiesīgs nodot preces jebkuram Klienta pārstāvim bez īpaša pilnvarojuma uz to.
6.3. Saņemot preci, Klienta pārstāvim ir rūpīgi jāpārbauda, vai preces, to daudzums, komplektācija un marķējums atbilst preču pavadzīmei, un vai precēm (iepakojumiem) nav ārēju bojājumu.
6.4. Parakstot preču pavadzīmi, Klients apstiprina preču atbilstību Noteikumu 6.3.punktā noteiktajam, un uzņemas neizvirzīt jebkādas pretenzijas par apstiprināto.
6.5. Preču neatbilstības (kvalitātes prasībām un/vai tehniskajai specifikācijai) gadījumā Klientam ir tiesības atgriezt vai samainīt preci, ievērojot šo Noteikumu 7.sadaļā noteikto kārtību.
6.6. Parakstot preču pavadzīmi, viss risks par preces bojājumu, zaudējumu vai bojāeju un atbildība par preču glabāšanu pāriet Klientam.
6.7. Ja Klients preci iegādājas ar mērķi to tālāk realizēt Patērētāju tiesību aizsardzības likuma subjektiem, Klients uzņemas pilnu atbildību pret patērētājiem saistībā ar to prasījumiem par preču neatbilstību


7. PREČU ATGRIEŠANA
7.1. Pusēm savstarpēji vienojoties, Klients var atgriezt SLO preces par iepriekš atrunātu atgriešanas vērtību, par kuru šajā gadījumā samazinās Klienta maksāšanas saistības pret SLO. Preču atgriešana ir iespējama tikai saskaņojot to ar SLO pārdošanas menedžeri; pretējā gadījumā Klienta maksāšanas saistības nesamazinās.
7.2. Par atgriešanas transporta izmaksām ir atbildīga tā Puse, kas atgriež preci. Piegādei jāpievieno atgriešanas pavadzīme, kurā jāuzrāda sekojoša informācija: (i) personas, ar kuru saskaņota atgriešana, vārds; (ii) atgriešanas iemesls; (iii) pareizs preces nosaukums un daudzums; (iv) SLO pavadzīmes vai rēķina numurs; (v) Pasūtījuma numurs.
7.3. Atgriešanai tiek pieņemtas tikai tās preces, kuras ir derīgas tālākai pārdošanai un ir ražotāju oriģinālajos iepakojumos.


8. PASŪTĪJUMA APMAKSA
8.1. Klients apņemas samaksāt SLO par Pasūtītajumu saskaņā ar SLO izrakstīto rēķinu vai preču pavadzīmi, atbilstoši Speciālajos noteikumos vai Pasūtījumā norādītajiem apmaksas noteikumiem un termiņiem.
8.2. SLO ir tiesīgs pieprasīt no Klienta pilnīgu vai daļēju priekšapmaksu par precēm pirms Pasūtījuma izpildes uzsākšanas vai pirms preču nodošanas Klientam.
8.3. Pasūtījums ir uzskatāms par apmaksātu dienā, kad maksājums ir ieskaitīts SLO bankas norēķinu kontā vai kad tiek veikts skaidras naudas norēķins.
8.4. Ja Klients neapmaksā rēķinu noteiktajā laikā, SLO ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no Klienta nokavējuma procentus 0,2% no kavētās summas par katru kavējuma dienu. Klienta maksājumi tādā gadījumā vispirms tiek ieskaitīts iespējamā procentu samaksā, bet pēc tam pamatparāda dzēšanai
Maksājumu nokavējuma gadījumā SLO ir tiesīgs nodot lietu par parādu piedziņu šādu pakalpojumu sniedzējiem (  Merkants Inkaso SIA vai citam). Klients šādā gadījumā atlīdzina SLO ar šādu pakalpojumu saņemšanu saistītos izdevumus.


9. ĪPAŠUMTIESĪBAS
9.1. SLO īpašumtiesības uz precēm saglabājas līdz Klienta maksājuma saistību pilnīgai izpildei. Līdz preču apmaksai Klients nav tiesīgs tās atsavināt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām. Klients uzņemas visus riskus un atbildību, kas saistīti ar preču glabāšanu, valdījumu, uzraudzību un/vai lietošanu no preču piegādes brīža, saskaņā ar piemērojamiem Incoterms noteikumiem, un no minētās dienas uzņemas visu atbildību par preču radītajiem zaudējumiem.
9.2. Klients veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu SLO īpašumtiesības. Klients apņemas informēt arī trešās personas par SLO īpašumtiesību saglabāšanu. Klients nedrīkst ieķīlāt preces, kuras pieder SLO bez SLO rakstiskas piekrišanas.
9.3. SLO var aizliegt Klientam uzstādīt vai atsavināt preces, kuras ir SLO īpašums. Ja preces tiek apstrādātas, iestrādātas vai iebūvētas citās iekārtās vai objektos, SLO pieder ķīlas tiesības uz šīm iekārtām vai objektiem līdz brīdim, kad par precēm ir pilnībā samaksāts.
Par Klienta pieļautiem īpašumtiesību pārkāpumiem, SLO ir tiesīgs Klientam pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kā arī līgumsodu 20% apmērā no Pasūtījuma un/vai apturēt citu pasūtījumu izpildi.


10. GARANTIJA
10.1. Ja tiek konstatēta preču neatbilstība kvalitātes prasībām un/vai tehniskajai specifikācijai, Klients nekavējoties nosūta SLO rakstveida paziņojumu, norādot Pasūtījumā ietverto preču neatbilstību vai defektu, Pasūtījuma numuru un preču pavadzīmes numuru, pievienojot tam neatbilstošās /defektīvās preces.
10.2. SLO izskata Klienta paziņojumu iespējami īsā laika posmā un informē Klientu par paziņojuma pamatotību. Ja paziņojums ir pamatots, SLO informē par neatbilstošās / defektīvā preces nomaiņu vai preču vērtības atlīdzināšanu.
10.3. Preces, kuru defekti ir radušies pēc to nodošanas Klientam, it īpaši, ja trūkumus nevarēja nepamanīt preču nodošanas Klientam brīdī, netiek apmainītas un SLO neatlīdzina to vērtību.
10.4. Visos gadījumos SLO atbildība par preču defektiem, trūkumiem un neatbilstību specifikācijai ir aprobežota ar attiecīgo defektīvo un/vai neatbilstošo preču vērtību vai preču apmaiņu, un SLO nav atbildīga Klientam vai trešajām personām par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem uz iepriekš minētā pamata.
10.5. SLO piegādātajām precēm ir spēkā kvalitātes garantija preču ražotāja dotajā apmērā un termiņā. Garantijas termiņa beigas skaita no dienas, kad preces nodotas Klientam, taču garantija ir spēkā tikai pie nosacījuma, ka Klients ir izpildījis visas savas maksāšanas saistības pret SLO.
10.6. Katrai no precēm ir piemērojami tās ražotāja noteiktie garantijas nosacījumi (atrodami preces ražotāju mājas lapās vai tos var saņemt pēc atsevišķa pieprasījuma).
Klientam laicīgi jāiepazīstas ar ražotāja garantijas nosacījumiem. Veicot Pasūtījumu, Klients akceptē ražotāja garantijas noteikumus. SLO nav atbildīgs par ražotāja garantijas noteikumu izpildi. Garantija ir spēkā tikai tad, ja ir ievēroti preču garantijas noteikumi, it īpaši attiecībā uz preču lietošanu un uzstādīšanu.


NEPĀRVARAMA VARA
10.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju šī Līguma saistību neizpildi, ja to neizpilde ir nepārvaramas varas apstākļu, tajā skaitā izmaiņu starptautiskajos līgumos, likumos, valsts vai pašvaldības vai starptautisko organizāciju/institūciju saistošajos noteikumos un citos normatīvajos aktos, valsts vai pašvaldības lēmumu, ugunsgrēku, dabas katastrofu, streiku, militāras agresijas, sacelšanās, un citu līdzīgu apstākļu, kuri nav atkarīgi no Puses, kas uz tiem atsaucas, un nav izveidojušies kā Puses darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, rezultāts.
10.8. Pusei, kura nepārvaramas varas apstākļu dēļ nevar izpildīt vai pienācīgi izpildīt savus pienākumus, kas tai izriet no Līguma, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi par minētajiem nepārvaramas varas apstākļiem, lai vienotos par turpmāko sadarbību.
Ja jebkuras Puses šī Līguma ietvaros veicamā pienākuma izpilde Nepārvaramās varas apstākļu dēļ kopumā vai daļēji tiek aizkavēta vai kļūst neizpildāma uz laiku, kas ir ilgāks par 90 dienām, jebkura Puse ir tiesīga izbeigt Līgumu.


CITI NOTEIKUMI
10.9. Katrai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu otras Puses likvidācijas, sanācijas, maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanas vai pasludināšanas gadījumā, kā arī tad, ja otra Puse būtiski pārkāpj Līgumu un 30 dienu laikā pēc rakstveida pretenzijas nosūtīšanas nav novērsusi pārkāpumu.
10.10. Ja Klients izbeidz Līgumu saistībā ar SLO pieļautu pārkāpumu, tad SLO atlīdzina Klientam tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma pārkāpuma rezultātā, taču ne vairāk kā 10% apmērā no neizpildītā Pasūtījuma līgumcenas.
10.11. Ne viena no Pusēm nav atbildīga par netiešajiem zaudējumiem, piemēram: negūtajiem ienākumiem vai plānoto ietaupījumu.
10.12. Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi, kas izriet no Līguma (Noteikumiem un vai Speciālajiem noteikumiem), tiks risināti pēc prasītāja Puses izvēles Latvijas Republikas tiesā vai Baltijas Starptautiskā Šķīrējtiesā (Ģertrūdes iela 7, Rīga, LV-1010) saskaņā ar minētās šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša klātbūtnē latviešu valodā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.
Ja kāds no šiem Noteikumiem ir pretrunā ar Speciālajiem noteikumiem, tad noteicošie būs Speciālie noteikumi.